10+ Kumpulan Dongeng Sunda Pendek Singkat

Dongeng Sunda-Kabayan merupakan aktor yang mempunyai sifat lucu dari daerah Jawa Barat, hampir semua orang mengenal nya, terutama orang sunda.

Nah, untuk kalian yang lagi mencari dongeng kabayan, sekarang kamu berada di tempat yang tepat, berikut di bawah ini kami berikan sama kamu secara gratis.

Dongeng Si Kabayan Ngala Lauk

Hiji mangsa, waktu isuk-isuk nyair di solokan, Si kabayan meunang anak lauk emas sagedé indung leungeun dua siki. Atuh atoheun pisan. Laukna diteundeun buni pisan, bisi dihakan ucing. Si Kabayan ngaliwet, sanggeus asak teu terus meuleum lauk.

Moal waka dibeuleum bisi babaturan ménta, engké uing moal kabagéan,” ceuk haténa. Atuh baturna dalahar, Si Kabayan mah kalah ka kekedengan.

Can hayang dahar, teu ngarareunah awak,” pokna waktu ditanya kubabaturanana.

Réngsé dalahar babaturanana kalaluar ti kobong rék arulin, Si Kabayan hudang, terus muru hawu. Ngan seuneuna geus pareum, geus euweuh ruhayan, malah hareupeun hawuna dihéésan ucing.

Ku Si kabayan ucingna digebah, tuluy mirun seuneu, suluhna tapas. Sanggeus tapasna ruhay, anak lauk emas dibeuleum. Bari ngadagoan beuleum lauk asak, Si Kabayan ngala céngék ti pipir kobong, diréndos makeé uyah dina coét.

Geus kitu, ngeduk liwet tina kastrol, diwadahan kana piring séng. Si Kabayan muru hawu, leungeun katuhuna nanggeuy piring séng, leungeun kencana nyekel coét. Barang diteang, tapasna geus pareum kawntu tapasna ngan hiji, malah geus ampir jadi lebu.

Atuh beuleum laukna téh kurumuy, hideung jeung pinuh lebu, geus teu mangrupa lauk. Ku Si Kabayan dikoréhan. Kacida pisan heraneunana, sabab beuleum laukna téh ata tilu.

Ti mana hiji deui? Tadi mah meuleumna ngan dua. Babaturan pohoeun kitu? Ah, milik mah timana waé,” ceuk Si kabayan dina haténa.

Si Kabayan nyait beuluem anak lauk emas hiji, diasaan , enya lauk, lauk nu hiji beak, Si Kabayan nyait deui lauk nu hiji deui. Diasaan heula, bener lauk. Si Kabayan nuluykeun deui daharna sangu liwetna, mani ngalimed. Ku sabab lapar kénéh, Si Kabayan nyiuk deui sangu, terus nyait beuleum lauk nu katilu.

Waktu diasaan, Si kabyan nyengir, sabab rasana haseum jeung bau. “Ucing bangkawarah,” pokna gegelendeng, léos ka cai, kekemuna leuwih ti sapuluh kali.

Dongeng Sunda Si Kabayan Ngala Nagka

Dina hiji mangsa, si Kabayan keur leleson bari jeung ngalamu di payuneun rorompokna, saliwat oge mikiran roay, tutut, sareng lauk anu diala kamari. “Kabayan, pangalakeun nagka, pilihan aku kolot buahna,” parentah Mitoha ka si Kabayan.

Saentosna dugi ka Kebon, si Kabayan ningalian tangkal nangka anu buahan, anjeuna milari mana nangka anu tos kolot. Teu pati lami, Kabayan ningali hiji nagka anu kolot tur ageung, teras wae diala.

Kusabab nagka teh ageung, Kabayan teu kiateun ngangkat na, “Ieu mah hese nyandakna, moal kaduga abdimah,” Kabayan nyarios dia hate, “kumaha cara nyandaknya itu teh?” saurna dei.

Kusabab kebon teu pati jauh sareng walunga, eta nagka dipalidkeun, “Jung balik tipayun, kapanan geus gede,” parentah si Kabayan ka nangka.

Barang dugi ka bumi, si Kabayan ditaros ku Mitohana, “Kenging teu nangka na?.

Nya kenging atuh, nya ageung tur tos kolot,” saur Kabayan.

Mana nangkana, anjeun datang lengoh?” tumaros Mitoha.

Mana nangkanya, kamu datang tidak membawa apa-apa.

Har, naha teu acan dugi kitu? padah geus balik tipayun tadi” tembalna.

Ari anjeun tong sok bobodoran? teu aya caritana nagka bisa balik sorangan,” Mitihana rada bendu.

Har, nya nu bodo mah nagka, geus kolot teu apa jalan balik,” saur si “Yey, yang bodo itu nagka, sudah tua tidak tahu jalan pulang,” jawab si Kabayan langsung pegri entah kemana.

Dongeng Sunda Si Kabayan Ka Puskesmas

Eta mah si kabayan meni unggal poe kemis ka puskesmas teh, tayoh aya pikir ka dua, sagede carangka da buktina, geus puguh rieut ka dokter, nyeri beuteung ka dokter, di gegel sireum oge ka dokter, di karayapan lancah ka dokter, rorombeheun di suntik, pokona mah sagala ka dokter.

Ayeuna duka deuk naon, geus andeprok deui wae.

Saur Dokter 

Aya naon deui wae maneh kabayan?.

Eheh, taeun sumuhun , bade nyuhunkeun landong” ceuk si Kabayan bari palaya – peleye.

Ieu aya anak beurit di jero beuteung.

Dokter 

Duh karunya teuing, di dieu mah teu sadia ubarna kabayan. Cing cobaan ayeuna mah neureuy anak ucing hirup – hirup. supaya eta anak beurit anu di jero beuteung teh di tewak.

Dongeng Sunda Si Kabayan Ngalamun

Mitoha si kabayan keuheuleun pisan, sabab si kabayan sok ngalamun wae. di gawe bari ngalamun, dahar bari ngalamun, mandi bari ngalamun komo di pacilinganmah mani beuki anteng ngalamuna teh.

Sakali mangsa si kabayan manggih endog meri, ngagoler dina jarami di sawah mitohana, si kabayan atoheun pisan, gancang endog meri teh di bawa  kaimah de tembongkeun ka pamajikanana.

Sukur, ka dieu urang kulub, keu si encid (budakna red.)” ceuk pamajikan si kabayan.

Montong” tembal si kabayan, “anggurmah rek di pegarkeun, di pilukeun kana hayam bapa, nu ayeuna keur nyileungleum” tembal si kabayan. ti dinya endog teh di teundeun hareupeunnana bari di taksir.

Kumaha akang wae atuh, ngan ayeuna mihape budak, uing rek ngisikan heula” ceuk pamajikan si kabayan bari ngajinjing boboko rek ngisikan di pancuran.

Si kabayan cingogo di harudum sarung bari nyanghareupan endog. budak mah di antep wae sina kokorondangan dina palupuh, ari manehna anteng ngalamun deui, kieu ngalamuna teh.

Endog teh pasti megar, heug bikang, engke pasti ngendog deui. umpamana wae ngendogna sapuluh terus di pegarkeun deui, megar deui jadi boga sabelas meri tah, pek kabeh ngendog deui, mun endogna sapuluhan jadi boga 110 endog, beuki lila meri teh beuki loba. endogna oge pasti beuki loba.

Aing rek jadi bandar endog, endog di jualan aing jadi loba duit. duitna di beulikeun domba bikang. domba na baranahan tepi ka aing loba domba, dombana di jual kapasar, terus di beulikeun munding sarakit, munding oge baranahan, aing bakal loba munding, deuh, huhuy, munding aing mani rendang di sawah.

keur kitu, geprak wae endog si kabayan teh di baledog ku pamajikanana tepi ka peupeus, sihoreng endog teh kacingcalang.

“kabayan, cing atuh kana ngalamun teh mani kamalinaan, tuh tenjo si encid mani buncunur sirahna tidagor kana tihang, da di antep wae…”

si kabayan kalahka molotot ka pamajikannana.

“kunaon munding aing di ruksak ku maneh..? rasakeun ieu paneunggeul..” ceuk si kabayan bari ngamang-ngamang sapu.

Amajikan si kabayan sieuneun, tuluy lumpat ka imah kolotna, bari ngais budak. si kabayan ngudag bari angger ngamang-ngmang sapu. Mitohana norojol ti imah, tuluy nanya ka si kabayan.

Ku naon maneh teh kabayan kawas nu teu eling.

Bongan munding uing di ruksak ku si iteung.

Na timana maneh boga munding?.

Pan tina ngajual ladang endog asal na mah, tembal si kabayan

Bohong ketang, ngalamun wungkul, barina ge endogna kacingcalang, si iteung nambalang.

Euh kitu, ceuk mitoha si kabayan, paingan atuh kebon aing, mani ledug di ranjah munding, ari maneh boga munding mah, hayoh gantian, mun teu di gantian di laporkeun ka pulisi.

Ampun pa, ceuk si kabayan, abdimah teu gaduh bulu-buluna acan munding teh, eta mah lalamunan, hayu iteung urang balik, si kabayan ngajak balik kapamajikanana.

Mitohana gogodeg.

Isukna si kabayan dititah ngala kalap ku mitohana, tina sapuluh kalapa, si kabayan bakal di buruhan kalapa sa hulu, si kabayan atoheun pisan, terekel wae naek kana tangkal kalapa rek ngala kalapa nu kolot.

Barang nepi ka luhur tuluy diuk sidengdang dina sela-sela dahan kalapa, teng wae ngalamun.

Buruh ngala kalapa rek di jual, ladangna di beulikeu kana endog hayam, tuluy di pegarkeun, pek di ingu, hayamna beuki loba, endogna ge rea deuih, endog di jual ka pasar, aing jadi bandar endog. tina ladang endog aing rek meuli domba, domba oge ngareaan.

Aing jadi bandar domba, tina bati domba aing rek meuli munding, eh ketang moal, moal meuli munding bisi ngaruksak sawah mitoha, ah rek meuli kuda wae, kudana kuda balap, kuda ustrali nu jangkung tea, aing jokina, plok..plok kudana di lumpatkeun.

bari ngalamun kitu teh si kabayan reurendeukan dina palupuh kalapa.

Kuda teh beuki tarik lumpatna, horseh kotoplak, kotoplak, sikabayan beuki motah wae diukna dina palapah kalapa, tepi ka palapah teh pepelenoyan, kulantaran motah teung palapah teh potong, sikabayan ngoleang kabawa ku palapah kalapa, gebrus wae ka balong, untungna kalapa teh sisi balong, si kabayan pipina bared keuna regang awi, sukuna tipalitek, untung teu maot oge.

Ti harita sibayana kapokeun deui ngalamun dina tangkal kalapa.

Ku bapana, Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil, Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh, Saréna di kobong ngampar samak jeung sababaraha urang baturna, Daharna sangu liwet.

Ngaliwetna reremenna mah sorangan-sorangan, tapi sakapeung mah babarengan. Mun ngaliwetna dihijikeun sangu liwetna ditamplokeun kana cécémpéh nu diamparan daun cau, terus didalahar babarengan.

Deungeun sanguna saaya-aya. Mun tas balik mah teu hésé, dan dibekelan ku kolotna, surundéng, kéré lauk, jeung sajabana. Mun teu boga deungeun sangu, Si Kabayan sok nyair di solokan leutik nu teu jauh di kobongna sakalian bari néangan suluh keur ngaliwet.

Kawantu jaman baheula mah teu usum minyak tanah atawa LPG. Mun nyair, sakapeung teu beubeunangan, sakapeung mah meunang berenyit, lélé, hurang, belut, jeung lauk nu palid ti balong.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.